هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در صنعت رنگ برگزار شد

دومین هم اندیشی در راستای طرح ایده پردازی کاربردی در حوزه فناوری نانو، در ۱۸/۲/۸۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. این هم اندیشی توسط کمیته نانوفناوری بسیج علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حمایت کمیته ترویج ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید.