اولین همایش نانوفناوری در وزارت نیرو

همایشی تحت عنوان نانو فناوری در وزارت نیرو برای ارائه تجارب بدست آمده در بخش های مختلف وزارت نیرو در زمینه نانوفناوری ۲۹تیر ماه سال جاری از ساعت ۳۰/ ۸لغایت ۱۷در سالن همایشهای نیروگاه طرشت توسط موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق- واحد آموزشی تهران