همایش سرمایه گذاری فناوری نانو

همایش سرمایه گذاری فناوری نانو در تاریخ ۳۱ ژانویه و ۱ فوریه ۲۰۰۶ برگزار خواهد شد. توجه سرمایه گذاران ریسک پذیر، دولت، دانشگاه ها و شرکت ها به فناوری نانو همچنان در حال افزایش می باشد و این موجب آن گردیده است که تحقیقات فناوری نانو به کاربردهای تجاری سودآور تبدیل شود. این همایش یک رویداد سرمایه گذاری بزرگ برای فناوری به شمار می آید، همچنین راهگشای سرمایه گذاران ریسک پذیر به منظور گردآوری وجوه و برقراری ارتباطات موثر خواهد بود.