سمینار نانوتکنولوژی؛ انقلاب نوین صنعتی برای مدیران ارشد اجرایی، بازرگانی و کارآفرینان

به استحضار می رساند ، موسسه ارتباط گستران انرژی با توجه به اهمیت موضوع نانوتکنولوژی در تغییر چهره صنایع و خدمات عصر حاضر ،سمینار یکروزه آشنایی با – نانوتکنولوژی ، انقلاب نوین صنعتی – توسط – دکتر نادر جلیلی از اساتید برجسته ایرانی دانشگاه آمریکایی ک