برگزاری هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن در تیر ماه

هم اندیشی ویژه ای به صنعت بتن اختصاص یافته است که در این هم اندیشی صنعتگران و مدیران دولتی، محققان فناوری نانو و نیز مدیران ستاد شرکت خواهند نمود.زمان: سه شنبه مورخه ۱۴/۴/۸۴ ساعت ۱۵ تا ۱۸ مکان: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر