برگزاری سمینار یک روزه فناوری نانو در صنایع پتروشیمی

موسسه ارتباط گستران انرژی با توجه به اهمیت موضوع فناوری نانو در تغییر چهره صنایع و خدمات عصر حاضر ، دو سمینار یکروزه آشنایی با – فناوری نانو ، انقلاب نوین صنعتی – توسط – دکتر نادر جلیلی از اساتید برجسته ایرانی دانشگاه آمریکا