گزارشی از کنفرانس بهاره EMRS (انجمن تحقیقات مواد اروپا)

کنفرانس بهاره EMRS از تاریخ May 31,2005 تا June 3, 2005 درکشور فر انسه و در شهر استراسبورگ برگزار شد. این کنفرانس هر سال دو مرتبه با عناوین Spring meeting و Fall Meeting در اروپا برگزار می‌شود ودر آن محققان سراسر دنیا کارهای خود را به صورت مقاله شفاهی و پ