حمایت های تشویقی ستاد در خرداد ماه سال‌جاری

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت محققان در زمینه فناوری از دی ماه ۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه فناوری نانو مواجه شده است ، به طوریکهتنها در خرداد ماه سال جاری ۱۴ مقاله ISI ،۱۱ پایان