برگزاری سمینار کاربردهای فناوری نانو در پزشکی

موسسه هنر آموزان فنون نو قصد دارد سمیناری جهت ارائه مفاهیم طراحی، پیشرفت‌های اخیر و نمونه‌های کاربردی فناوری نانو در رشته های پزشکی با همکاری دکتر نادر جلیلی (از اساتید برجسته ایرانی دانشگاه کلمسون آمریکا) برای مدیران ارشد اجرایی، بازرگانی، کارآفرینان و پزشکان را ۲۱ تیر ماه سال جاری در مرکز آموزش مدیریت پتروشیمی شرکت راهبران پتروشیمی برگزار کند.