انتشار ویژه نامه فناوری نانو توسط نشریه علمی – پژوهشی مدیریت

نشریه علمی پژوهشی مدیریت، شماره های ۹۷ و ۹۸ خود را در خرداد و تیر ماه سال جاری، به صورت ویژه نامه به فناوری‌نانو اختصاص داد.