برگزاری اولین کارگاه تخصصی نانوذرات در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

اولین کارگاه تخصصی نانوذرات در زمینه های تولید، مطالعه خواص و کاربردهای آنها، توسط گروه تحقیقاتی الکتروسرام مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه سال جاری در شاهین شهر اصفهان برگزار خواهد شد.