بررسی وضعیت صنعت فناوری نانو در چین

طی گزارش‌های ۲ سال گذشته APNW موضوعات مختلف مرتبط با فناوری‌نانوی چین مورد بحث قرار گرفته است. در این گزارش وضعیت صنعت فناوری‌نانو در چین مورد بحث قرار می‌گیرد