هم اندیشی کاربرد های احتمالی فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله در کشور

مرکز مطالعات توسعه و فن آوری دانشگاه تهران (TDSC) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو, اولین هم اندیشی از سری هم اندیشی های – کاربرد های احتمالی فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله در کشور – را با عنوان – کاربردهای احتمالی فناوری نانو در کنترل سازه