کشف مکانیزم دوپ کردن در نانوبلورهای نیمه‌هادی

وسایل الکترونیکی جدیدی که با استفاده از نانوتکنولوژی ساخته می‌شوند به دلیل درک جدیدی که از یکی کردن ناخالصی‌ها و یا مواد اضافه شونده در نانوبلورهای نیمه‌هادی به وجود آمده است،پیشرفت زیادی خواهند کرد. این کشف که به ساخت پیل‌های خورشیدی باراندمان بالا و ل