ایجاد منابع تک فوتونی توسط نقاط کوانتومی

می‌توان از آزمایش‌هایی که در زمینه محاسبات و ارتباطات کوانتومی ‌‌انجام می‌گیرند برای توسعه منابع نیمه‌هادی تولید سیگنال‌های فوتونی در پنجره‌ای به ابعاد ۳/۱ میکرومتر استفاده‌کرد.