برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی عبوری

دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به مدت سه روز از تاریخ ۹/۵/۸۴ تا۱۱/۵/۸۴ در محل هتل المپیک تهران با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد. کارگاه تخصصی دوره بصورت مجزا برای ۱- رشته های فنی و مهندسی و ۲- رشته های پزشکی و بیو تکنولو‍ژی در آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.