شبکه های نانوسیمی نور را از خود عبور می‌دهند

شاید تا ساخت تراشه‌های کامپیوتری که برای ایجاد سرعت محاسباتی بالا به جای جریان الکتریسیته از نور استفاده می‌کنند هنوز راه زیادی باقی باشد، امّا تحقیقات با هدف ساخت ابزار نوری ابعاد نانو، می‌توانند در عرض یک دهه تراشه‌هایی تولیدکنند که در وسایل ارتباطی و