استفاده از نانوحسگرهای نوری برای بررسی تغییرات سلولی

محققان در آزمایشگاه ملی اک ریج، با استفاده از ترکیب فناوری‌های نانومقیاس و فیبرهای نوری در حال تولید ابزاری برای نشان دادن رویدادهای ژنتیکی و بیوشیمیایی جالبی هستند که درون یک سلول اتفاق می‌افتد.