برگزاری هم اندیشی نانوافزودنی ها و کاربرد آن در روانکارها و کاهش مصرف سوخت

هفتمین جلسه از سلسله هم اندیشی های ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو تحت عنوان « نانوافزودنی ها و کاربرد آن در روانکارها و کاهش مصرف سوخت »، دهم مرداد ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف، بوسیله گروه مطالعات نفت و انرژی مرکز مطالعات دانشگاه شریف و به سفا