متالورژی در یک بشر آزمایشگاه

روش محلول سازی برای ساختن نانو بلورهای چند فلزی با ساختارهای پیچیده، توسط Raymond E.Schaak استادیار دانشگاه تگزاس توسعه داده شده است که نسبت به روش متداول سنتز حالت جامد دارای مزایای بسیاری می‌باشد.