ساخت دریچه‌های نانومتری توسط شیمیدان های UCLA

شیمیدان‌های UCLA، اولین دریچه‌های نانومتری را ساخته‌اند،که می‌تواند با باز و بسته شدن، مولکول‌ها را به دام انداخته و آزاد کنند.