انتقال پروتئین‌ها به درون سلول‌ها، به وسیل&#۱۷۲۸ نانولوله‌های کربنی

هم چنانکه دانشمندان سرطان شناس سعی می کنند شبکه‌های پیچیده علامت دهی درون سلولی که یک سلول سالم را به سلول بدخیم بدل می‌کنند، شناسایی ‌کنند، راه‌های تازه‌ای برای توسعه و گسترش هدفمند، که رشد مهار نشده سلول را متوقف می کنند، کشف خواهند کرد