ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو آغاز شد

در راستای حمایت شبکه زیر ساخت آزمایشگاهی فناوری نانو از آزمایشگاه های عضو، ارزیابی این مراکز آغاز گردید. این ارزیابی با توجه به فرم های خدمات ارسالی به دفتر شبکه آزمایشگاهی که مربوط به دو ماهه ۱۵/۱/۱۳۸۴ لغایت ۱۵/۳/۱۳۸۴ است، انجام می شود.