کنفرانس بین المللی coms 2005 تحت عنوان پیشگامان درفن آوری نانو- میکرو

دراین کنفرانس درمورد تمام صنایع و نمونه های کوچکی از تجاری سازی آنها بحث خواهد شد. کنفرانس coms مهمترین نشست برای کسانی است که جهت ورود فن آوری های کوچک به عرصه بازار تلاش می کنند .