روند پیشرفت فناوری SPM در ژاپن

توسعه ‌SPM؛ یعنی میکروسکوپ‌های پروب پیمایشی، امکان رسیدن به روش تولید اتمی مولکولی به روش بالا به پایین که یکی از زمینه‌های کلیدی فناوری نانو است را فراهم می‌کند. این کار نهایتاً به تولید اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد منجر می‌شود.