دعوت ستاد جهت همکاری بانک ها

از آن جایی که بانک ها به عنوان یکی از نهادهای بازار مالی نقش مهم و قابل توجهی در نظام مالی کشور ایفا می نمایند و به منظور آشنایی بانک ها با فناوری نانو و زمینه سازی جهت ورود بانک به عرصه تامین مالی فناوری پیشرفته نانو، نامه ای در تاریخ ۸۴/۳/۹ به بانک های