تک مولکول‌ها، کلید ساخت ماشین‌های مولکولی

اندام بشر برای انجام وظایف تخصصی خود، موتورهای مولکولی بی‌شماری را در اختیار دارند که کارهای مکانیکی لازم برای انجام وظیفه درست سلول‌ها را انجام می‌دهند اما دانشمندان برای ساخت این ماشین‌های مولکولی در آزمایشگاه، با مشکلات زیادی مواجه هستند.