ژن رسانی توسط نانو ذرات DNA در سیاهرگ

همانطور که می دانیم سرطان بیماریی است که جهش ناگهانی یک یا چند ژن موجود در سلول ، موجب بروز آن می شود . محققان روشهای را برای ترمیم و جبران ژنهای معیوبی که در بروز سرطان درگیرند ،توسعه داده اند.