برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی عبوری توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به مدت سه روز از تاریخ ۹/۵/۸۴ تا۱۱/۵/۸۴ در محل هتل المپیک تهران با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار شد.