تعامل با صاحب‌نظران فناوری‌نانو در دیــدگـاه

با نوجه به پیشرفت‌های جدید و ورود بسیاری از مراکز علمی، دانشگاهی و حتی صنعتی به این حوزه از فناوری، خلاء تعامل و ارتباط دو سویه با خوانندگان در خبرنامه فناوری نانو احساس می‌شود. لذا بر آن شده‌ایم تا رویکردی جدید و نگاهی تازه را در خبرنامه به وجود آوریم. ب