فیلم های نازک نانوذرات سیلیکونی به صورت نانولوله های انعطاف پذیر

فیلم های نازک نانوذرات سیلیکونی به صورت نانولوله های انعطاف پذیر