تصویب و ابلاغ سند راهبرد آینده توسط هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۳-۳۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند – ب – ماده (۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, سند راهبردی توسعه فناوری نانو را تصویب نمود…