مصالح ساختمانی هوشمند برای پاکیزگی شهرها

با به کارگیری فناوری های پیشین و نیز ابتکار مهندسان سوئدی، می توان نسل نوینی از مصالح را به وجود آورد. مصالح جدید قادرند به هنگام قرارگیری در معرض نور خورشید یا باران، آلودگی ها را بشویند و در خود حل کنند