کاروان نانو:سفری به جهان نانو

در خردادماه ۱۳۸۴، کاروان نانو با سرپرستی وزارت آموزش و تحقیقات آلمان، سفری را در سراسر کشور آغاز کرده است. این کاروان مانند یک نمایشگاه سیار، دنیای جذاب و پیچیده نانو را به عموم معرفی می‌کند.