هم اندیشی کاربرد فناوری‌نانو در کاهش وزن بدنه خودرو

هشتمین جلسه از سلسله هم اندیشی های ایده‌پردازی کاربردی در فناوری‌نانو، تحت عنوان « کاربرد فناوری نانو در کاهش وزن بدنه خودرو» برگزار می شود.