معرفی مجله تحقیقات نانوذرات

اولین مجله بین رشته‌ای که به علم و فناوری نانو ذرات اختصاص دارد…. هدف این مجله ترویج دانش و اطلاعات مربوط به پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی زیست‌شناسی و فرآیندهای صورت گرفته در ساختارهایی است که حداقل یک مقیاس طولی آنها در محدوده ابعاد مولکولی تا تقریباً ۱۰