لیزرهای آبشاری کوانتمی کلیدی برای ساخت حسگرهای فاز مایع و گاز

تروریست‌ها منبع آب یک شهر بزرگ را با یک ماده شیمیایی کشنده که فقط مقدار کمی از آن برای کشتن هزاران نفر کافی است آلوده کرده‌اند، اما این ماده هرگز به هدف خود نرسید. حسگرهای کوچک فاز مایع که در چند نقطه مهم لوله اصلی انتقال آب شهر قرار داده شده بودند به محض عبور ماده شیمیایی آن را شناسایی کرده و به کامپیوتر گزارش دادند تا لوله ها بسته شوند.