تهیه نانوذرات توسط محققان داخلی

پژوهشگران کشورمان موفق‎ شدند بـا تهیه‎ نانو ذرات‎ فروالکتریک‎ و مغناطیسی‎ با ابعاد کمتر از یک‎ نانومتر , خواص‎ شیمیایی‎ و بیوتکنولوژی‎ مواد را افزایش‎ دهند.