افزایش دسترسی زیستی به CO Q10 به‌کمک فناوری نانو

یکی از شرکت‌های نوپای اسرائیلی، نانو ذراتی تولید کرده است که بطور قابل توجهی دسترسی زیستی COQ10 و دیگر تشکیل دهنده‌های کاربردی را با بهبود حلالیت آنها افزایش داده‌اند.