پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D. ) علوم و فناوری نانو در دانشکده علوم دانشگاه تهران

دانشکده علوم دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، برای سال تحصیلی ۸۵/۸۴ در ۵ گرایش تحصیلی علوم و فناوری نانو دانشجوی دکتری می پذیرد. شرایط داوطلبان و مشخصات رشته ها برای شرکت در آزمون ورودی بشرح ذیل می باشد :