پیمایش اتمی لیزر؛ روشی برای دیدن ساختارهای سیلیکونی در مقیاس اتمی

پیمایش اتمی لیزر؛ روشی برای دیدن ساختارهای سیلیکونی در مقیاس اتمی