تأثیر آمونیاک بر افزایش برهمکنش نانولوله‌های کربنی و بهبود روند توسعه حسگرها

تأثیر آمونیاک بر افزایش برهمکنش نانولوله‌های کربنی و بهبود روند توسعه حسگرها