تولید نانوذرات خالص به کمک نمک طعام

فیزیک‌دانان آمریکایی روشی ساده ای را برای ساخت نانوذراتی که دارای خواص مغناطیسی مفید و بالقوه باشند، یافته اند. لی‌یو و همکارانش در دانشگاه تگزاس، نمک معمولی کلرید سدیم (NaCl) را به ذرات آهن – پلاتین اضافه کردند،و سپس آنها را گرم کردند تا نانوذراتی بدست آورند که می‌تواند بعنوان آجرهای ساختمانی در رسانه‌های ضبط مغناطیس و در کاربردهای زیست پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.