هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در تقویت کامپوزیتها و پلیمرها

هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در تقویت کامپوزیتها و پلیمرها از سلسله هم اندیشی های طرح ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو که به همت کمیته نانوفناوری بسیج علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز یکشنبه مورخه ۶/۶/۸۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.