گزارشی از حضور Introgen Therapeutics دربیست وپنجمین سمینار تابستانی سالانه Adams Harknes

طبق برنامه زمانبندی شده، سمینار با ارائه دکتر Robert E. Sobolدر مورد هدایت سرمایه گذاری های سازمانی درروز سه شنبه ۲ آگوست درساعت ۹/۴۰ صبح شروع شد. آقای دکتر Robert E. Sobol در بین مدیران ۲۰۰ شرکت خصوصی و عمومی که دراین سمینار شرکت کردند، باسابقه ترین فرد ، بخصوص درزمینه توسعه و رشد شرکت ها است.