معرفی گزارش جامع تحلیلی درمورد زیرساختهای نانو دراروپا

شبکه Nanoforum که با سرمایه گذاری اتحادیه اروپا درچارچوب برنامه پنجم (FP5 ) ایجاد شده است، گزارشی را ازجزییات زیرساخت ها و شبکه های نانو دراروپا ارائه داده است.