حمایت های تشویقی ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۴

در مرداد ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از فعالیت های دانشگاهی ۳۶ مورد درخواست دریافت کرده است که ۱۹ مورد آنها از رشته مهندسی مواد، ۶ مورد از رشته مهندسی شیمی و ۱۱ مورد در زمینه فیزیک می‌با