رهایش داروها به هنگام نیاز، با کمک نانوموتورهای مبتنی بر DNA

آپتامر های اسیدنوکلئیک ذراتی کوچک از DNA و RNA می‌باشند که برای انتقال اطلاعات ژنتیک طراحی نشده‌اند اما محکم به پروتئین‌های ویژه و مولکول‌های زیستی دیگر متصل می‌شوند.