برگزاری سمینار نانوفناوری در صنعت گاز

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد با همکاری انجمن نانوفناوری ایران، سمیناری با عنوان نانوفناوری در صنعت گاز برگزار نماید.