انجماد آب در دمای محیط درون شکاف‌های نانومتری

محققان کره‌ای نشان داده‌اند، آب مایع می‌تواند دردمای اتاق و تحت شرایط ویژه‌ای منجمد شود. هئون کانگ و همکارانش در دانشگاه ملی سئول، آب را در شکافی با اندازه نانو محبوس کرده و نشان دادند، در صورت اعمال میدان الکتریکی این آب منجمد می‌شود. این نتیجه می‌تواند برای تشکیل یخ در محیط‌های مختلف طبیعی دلایلی ارائه کند.